Herbs liver tea 

Een speciale natuurlijke kruidenmix thee van planten, bloemen en wortelen. Speciaal voor de ondersteuning en reinigende werking van de lever. 

  • Ontgiften van de lever 
  • Voorkomt vervetting van de lever (vergrote lever) 
  • Tegen leverbeschadiging 
  • Tegen leverproblemen 

Voeg heet water (80 graden) aan de herbs liver tea kruidenmengeling en laat het intrekken en goed afkoelen. Serveer het nu als drinkwater aan de vogels. 

Een lever in goede conditie is eerste voorwaarde voor gezonde en productieve vogels. 

Ingredienten: 

Mariadistel kruid en zaden: de antioxidant-eigenschappen van mariadistel zorgen voor een perfecte ontgifting van de lever, en zelfs “reperatie”aan beschadigde leverweefsel, dankzij de stof silymarine. Ook kan het onstekingen verminderen. Tevens versterkt het het imuunsysteem van de vogel. 

Paardenbloem wortel: de wortel van de paardenbloem kan de lever beschermen vanwege de krachtige werking als antioxidant en onstekingsremmer. Het zorgt voor een verbeterde leverfunctie en houd met name leververvetting tegen (vergrote lever) 

Zoethout: bevat dankzij de verbinding (glycyrrhizine) een krachtige behandeling voor leveraandoening. Zoethout stimuleert de productie van interferonen, wat zorgt voor bescherming van de lever tegen veel gifstoffen. 

Artisjok: de antioxidant in deze kruid helpen de levercellen te beschermen en ondersteunen tevens vernieuwing van leverweefsel. 

Kurkuma: deze gele wortel zorgt voor stimulering van enzymen die de lever helpt met het ontgiften. Het helpt tevens heel goed tegen leververvetting. 

Stinkende gouwe: is misschien wel een van de beste kruiden voor de lever. Het is een effectieve leverreiniger en helpt de lever bij het ontgiften. 

Cichorei wortel: is een echte levertonicum. Het ontgift de lever door de productie van gal te verhogen. 

Krulzuring wortel: is een krachtig kruid om de lever te ontgiften.  

Astralagus: helpt bij herstellen van leverschade, maar voorkomt ook verdere leverschade. Tevens helpt het de darmen om gifstoffen efficient te verwijderen. Het ontlast de werkdruk van de lever enorm. 

Mahonie wortel: bevat diverse werkzame stoffen zoals alkaloiden, berberine,oxyacantine. Het bevat verder tanninen, hars en vetten. Alkaloiden hebben bijvoorbeeld een bewezen antibacteriele werking bij bacterien zoals E.coli. De stof berberine bestrijdt schimmels etc. Voor de lever is het een echte ontgifter zodat de lever beter gaat werken. 

Klis wortel: grote klis bevat veel vitaminen en veel soorten aminozuren. Grote klis werkt schimmelwerend en bacteriestrijdend. Gal wordt gemaakt door de lever. De galstoffen worden aangewend om vetten beter te verteren. De gal en de lever werken dus nauw samen. Grote klis werkt galvormend. Het stimuleert de lever om gal te maken. Verder beschermt onder andere de stof fenolzuur de lever. Het versterkt de werking van de lever enorm. Bij een leveronsteking of vergrote lever is grote klis wortel ook heel goed. 

Munt: dit smaakvolle blaadje helpt heel goed om de lever te ontgiften. Verder is het ook goed voor de spijsvertering. 

Bijvoet: werkt heel goed tegen parasieten (wormen). De tannine en bitterstoffen van bijvoet zijn goed voor de galfunctie. Daardoor ontgift het de lever en zorgt voor een gezonde en optimale werking van de lever. 

Rozenbottelbloemen: de bloemen van de rozenbottel bevatten veel vitamine c, flavonoiden en tannines. Het helpt enorm om de lever te ontgiften.  

Ezels oor: deze bladeren helpen enorm als ontgifter van de lever. 

Chimaphila: zorgt ervoor dat de lever de afvalstoffen goed verwerkt. Het is een goede lever ontgifter.  

Gewone brunel: helpt goed tegen leverproblemen. Het ontgift de lever en zorgt voor een boost voor een verzwakte lever. 

Goudsbloem: deze bloem bevat vele werkzame stoffen voor vele doeleinden. In deze thee mix gebruiken we hem voor de lever, omdat goudsbloem blaadjes de lever helpen te reinigen.  

Brandnetel: is een sterke onstekingsremmer en zorgt voor een goed imuunsysteem. Brandnetel heeft een beschermende werking op de lever.  

 

 

 English

 

Herb liver tea 

Special natural herb mix of plants, flowers and roots. Supports and cleanses the functioning of liver 

  • Detoxification of liver 
  • Fatty liver 
  • Liver damage 
  • Liver problems 

Products can be dissolved in water (tea) to give to the birds. 

A functioning liver is a precondition for healthy and productive birds. 

Ingredients:  

Stinging nettle: is a strong anti-inflammatory and ensures a good immune system. Nettle has a protective effect on the liver 

Chicory: the leaves, seeds and roots of chicory are used to treat liver disorders. They help fatty liver and to detox the liver 

Dandelion root: vitamins and antioxidants in dandelion protect the liver and keep it healthy. It helps protect the liver from toxins and treats liver hemorrhages. It helps also to treat fatty liver disease. 

Milk thistle leaves and seeds: the antioxidant-properties of milk thistle ensure perfect liver detoxification and even repair of damaged liver tissue. Thanks to the substance silymarin. It can also reduce inflammation. It also strengthens the birds immune system. 

Oregon grape root: contains various active substances such as alkaloids, berberine, oxyacantin. It also contains tannins, resins and fats. For example, alkaloids have a proven antibacterial effect in bacteria such as E.coli. The substance berberine fights fungi etc. For the liver, it is a real detoxifier so that the liver works better. 

Dock root: curly dock root is a bitter tonic for the gall bladder and liver. It increase bile production, which helps the liver detoxification.  

Greater burdocks: Large burdock contains many vitamins and many types of amino acids. Large burdock has an antifungal and bacterial-fighting effect. Bile is made by the liver. The bile substances are used to digest fats better. So the bile and liver work closely together. Large burdock has a bile-forming effect. It stimulates the liver to make bile. Furthermore, among other things, the substance phenolic acid protects the liver. It greatly strengthens the functioning of the liver. In case of a liver infection or enlarged liver, large burdock root is also very good. 

Lemon balm: this flavorful leaf helps very well to detoxify the liver. Furthermore, it is also good for digestion. 

Mugwort: works very well against parasites (worms). The tannins and bitter substances of mugwort are good for bile function. As a result, it detoxifies the liver and ensures a healthy and optimal functioning of the liver. 

Pipsissewa: ensures that the liver processes the waste products properly. It is a good liver detoxifier.  

Self-heal: helps well against liver problems. It detoxifies the liver and provides a boost for a weakened liver 

Wild rose: the flowers of the rosehip contain a lot of vitamin C, flavonoids and tannins. It helps tremendously to detoxify the liver 

Wooly lamb`s ear: these leaves help tremendously as a detoxifier of the liver 

Chelidonium: is perhaps one of the best herbs for the liver. It is an effective liver cleanser and helps the liver detoxify 

Membranaceus: helps to repair liver damage, but also prevents further liver damage. It also helps the intestines to remove toxins efficiently. It greatly relieves the workload of the liver.  

Artichoke: the antioxidant in this herb helps protect liver cells and also supports renewal of liver tissue. 

Licorice root: contains thanks to the compound (glycyrrhizin) a powerful treatment for liver disease. Licorice stimulates the production of interferons, which protects the liver from many toxins 

Turmeric: this yellow root stimulates enzymes that help the liver detoxify. It also helps very well against fatty liver disease. 

Calendula: this flower contains many active substances for many purposes. In this tea mix we use it for the liver, because marigold petals help to cleanse the liver. 

 


 Deutsch

 

Kräuter-Leber-Tee

Eine besondere natürliche Kräuterteemischung aus Pflanzen, Blumen und Karotten. Speziell für die unterstützende und reinigende Wirkung der Leber.

Entgiftung der Leber Verhindert Fettleber (vergrößerte Leber) Gegen Leberschäden Gegen Leberprobleme

Die Kräuter-Leber-Tee-Kräutermischung mit heißem Wasser (80 Grad) aufgießen und einwirken lassen und abkühlen lassen. Jetzt dient es den Vögeln als Trinkwasser.

Eine gute Leber ist eine Grundvoraussetzung für gesunde und produktive Vögel.

Zutaten:

Mariendistelkraut und -samen: Die antioxidativen Eigenschaften der Mariendistel sorgen für eine perfekte Entgiftung der Leber und „reparieren“ sogar geschädigtes Lebergewebe dank der Substanz Silymarin. Es kann auch Entzündungen reduzieren. Es stärkt auch das Immunsystem des Vogels.

Löwenzahnwurzel: Löwenzahnwurzel kann die Leber aufgrund ihrer starken antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften schützen. Es sorgt für eine verbesserte Leberfunktion und beugt insbesondere einer Fettleber (Lebervergrößerung) vor

Süßholzwurzel: Enthält dank seiner Verbindung (Glycyrrhizin) eine wirksame Behandlung von Lebererkrankungen. Süßholz stimuliert die Produktion von Interferonen, die die Leber vor vielen Toxinen schützen.

Artischocke: Das Antioxidans in diesem Kraut trägt zum Schutz der Leberzellen bei und unterstützt auch die Erneuerung des Lebergewebes.

Kurkuma: Diese gelbe Wurzel stimuliert Enzyme, die der Leber bei der Entgiftung helfen. Es hilft auch sehr gut gegen eine Fettleber.

Schöllkraut: ist wohl eines der besten Kräuter für die Leber. Es ist ein wirksames Leberreinigungsmittel und hilft bei der Entgiftung der Leber.

Zichorienwurzel: ist ein echtes Lebertonikum. Es entgiftet die Leber, indem es die Produktion von Galle erhöht.

Sauerampferwurzel: ist ein starkes Kraut zur Entgiftung der Leber.

Astralagus: Hilft bei der Reparatur von Leberschäden, verhindert aber auch weitere Leberschäden. Es hilft auch dem Darm, Giftstoffe effizient zu entfernen. Es entlastet die Leber erheblich.

Mahagoniwurzel: enthält verschiedene Wirkstoffe wie Alkaloide, Berberin, Oxyacantine. Es enthält auch Gerbstoffe, Harz und Fette. Alkaloide beispielsweise haben eine nachgewiesene antibakterielle Wirkung auf Bakterien wie E.coli. Der Stoff Berberin bekämpft Pilze etc. Für die Leber ist es ein echter Entgifter, damit die Leber besser arbeiten kann.

Klettenwurzel: Die Klettenwurzel enthält viele Vitamine und viele Arten von Aminosäuren. Klette hat eine antimykotische und antibakterielle Wirkung. Galle wird von der Leber hergestellt. Die Gallenstoffe dienen der besseren Fettverdauung. Galle und Leber arbeiten also eng zusammen. Klette hat eine gallenbildende Wirkung. Es regt die Leber an, Galle zu bilden. Außerdem schützt der Stoff Phenolsäure die Leber. Es verbessert die Funktion der Leber erheblich. Klettenwurzel ist auch sehr gut bei einer Leberinfektion oder einer vergrößerten Leber.

Minze: Dieses aromatische Blatt ist sehr hilfreich bei der Entgiftung der Leber. Es ist auch gut für die Verdauung.

Beifuß: Wirkt sehr gut gegen Parasiten (Würmer). Die Gerb- und Bitterstoffe des Beifußes sind gut für die Gallenfunktion. Dadurch entgiftet es die Leber und sorgt für eine gesunde und optimale Funktion der Leber.

Hagebuttenblüten: Die Blüten der Hagebutte enthalten viel Vitamin C, Flavonoide und Gerbstoffe. Es hilft sehr, die Leber zu entgiften.

Eselsohr: Diese Blätter helfen enorm bei der Entgiftung der Leber.

Chimaphila: sorgt dafür, dass die Leber den Abfall richtig verarbeitet. Es ist ein guter Leberentgifter.

Gewöhnlicher Brunel: Hilft gut gegen Leberprobleme. Es entgiftet die Leber und gibt einer geschwächten Leber Auftrieb.

Ringelblume: Diese Blume enthält viele Wirkstoffe für viele Zwecke. In dieser Teemischung verwenden wir es für die Leber, denn Ringelblumenblätter helfen, die Leber zu reinigen.

Brennnessel: wirkt stark entzündungshemmend und sorgt für ein gutes Immunsystem. Brennnessel hat eine schützende Wirkung auf die Leber.